דוח מחזור/עלות/רווח

דוח מחזור/עלות/רווח, מסכם את הפעילות בכל מטבע לתקופה מבוקשת, כניסות לבד, יציאות לבד, כולל חישוב ממוצע משוקלל של שערי הפעולות כמו כן הוא מחשב את הרווח עבור כל מטבע בנפרד, ו"מנצל" את החישוב להפיק דוח רווח כולל לקופות העבודה.

ישנה אופציה לקבל חישוב רווח בהשוואה לשער משוקלל במקום שער יציג. שער משוקלל של מטבע הוא שיקלול כל הקניות והמכירות של מטבע לתקופת הדוח וחישוב הרווח מולו במקום חישוב מול היציג.

יש להדגיש כי דוח רווח זה נובע ממחזור פעולות המרה בלבד, ואינו כולל רווח ממקורות אחרים אם יש.

אופן הזמנת הדוח:

רישום טווח תאריכים נדרש, ואם צריך אפילו טווח של שעות (שיעיל רק ליום אחד, כי אפיון השעות לימים רבים, יתן תוצאה רק של השעות המבוקשות עבור כל יום ויום).

רמת פירוט: יומית (ברירת המחדל) או חודשית או שנתית – פירושה של בחירה זו היא באיזו רמת סיכום יראה הדוח, לכל יום לכל חודש או לכל השנה.

עתה נסמן אם הרווח יחושב לפי יציג או לפי שער משוקלל.

ניתן לבקש כי הדוח יכלול את כל הפעולות או חלקן (ללא עסקאות עם בנקים וסוחרי מט"ח אחרים), ברירת המחדל – כל הפעולות.

אפשר להפיק את דוח מחזור/עלות/רווח לסניף אחד או לכל הסניפים באמצעות בחירת סניפים, וגם להחריג אותו לקופות מסוימות.

המקשים F7 ו- F6 – יעזרו לנו לבחור את כל הקופות וכל הסניפים.

דוח מחזור

לאחר שהיקשנו את כל המשתנים לדוח כרצוננו, יש להקיש F9 לביצוע הדוח.

F9 - יבצע את הדוח ו- F8 יאפשר הדפסתו.

ESC  - יגרום ליציאה מחלון הדוח.

מבנה הדוח: לכל מטבע יוצגו עד שלוש שורות האחת עבור סה"כ הרכישות לטווח התאריכים המבוקש והשניה עבור סה"כ המכירות לטווח התאריכים ושורה נוספת של סה"כ המחזור, קניה + מכירה.

בטור הראשון יופיע תאריך או חודש ושנה או שנה (בהתאם לאופן ההזמנה – יומי, חודשי או שנתי בהתאמה).

בטור הבא יופיע שם המטבע, ובטור שלאחריו מהות הפעולה: רכישה מכירה או סך הכל.

אח"כ הטור סכום במט"ח, ואחריו עלות בשקלים המוצגת במחירי הרכישה/מכירה (התשלום בפועל!), השער המשוקלל הוא תוצאה של סיכום שערים השונים לכל קניה ומכירה.

בשני הטורים האחרונים ישנו חישוב ערך המטבע לפי השער היציג, (או שער האמצע,) וחישוב הרווח בשקלים בהשוואה ליציג. (עלות פחות שער יציג).

בשורת סיכום המטבע- בטור הסכום במט"ח סיכום של הרכישות והמכירות (=מחזור) אותו מחזור מוצג בשקלים, בשערים הריאליים, שער משוקלל של המכירות והרכישות (=הערך הריאלי של המחזור,) וסה"כ רווח בשקלים מול היציג.

הדוח מסוכם מטבע הדברים רק בשקלים. סה"כ מטבעות יוצאים (מכירות), נכנסים (רכישות), סה"כ מחזור, רכישות ומכירות וסה"כ רווח מול היציג.