דוח רווח לפי גידול קופות

דוח זה מאפשר חישוב הרווח במשרד ההמרה לפי השינוי של כל  קופות העסק מתאריך מבוקש ועד תאריך מבוקש.

תקופת הדוח נקבעת על ידי המשתמש על המסך.

המשתמש חייב, בפעם הראשונה, וגם לאחר מכן, אם נוספו כרטיסים או בנקים, לבחור ולסווג את הקופות הכרטיסים והבנקים לפי הפרמטרים הבאים:

אין חישוב רווח – קופה או כרטיס שיסווגו ב"אין" – לא יוכנסו לחישוב הרווח, אך תוצג בדוח יתרתם לתאריך אחרון של תקופת הדוח, היתרה תחושב בשקלים לפי שער יום אחרון של תקופת הדוח. בקבוצה זו יוכנסו כרטיסים תוצאתיים בעיקר, או אחרים לפי הנחית רואה חשבון.

לחשב רווח – קופות או כרטיסים שסווגו ב"לחשב" יוכנסו לחישוב הרווח, יתרתם תוצג לפני תקופת הרווח (היתרה תחושב בשקלים לפי שער יום שלפני תקופת הדוח)  וביום האחרון שלה (היתרה תחושב בשקלים לפי שער יום אחרון של תקופת הדוח) וההפרש ביניהם. לקבוצה זו יוכנסו כל קופה כרטיס או בנק בעסק שאינם ב"אין" חישוב רווח ואינם "השקעת בעלים"

השקעת בעלים – כרטיסים שיסומנו ב"השקעת בעלים" תחושב כל תנועה שבהם (בשער יום הביצוע שלה) באופן שמשיכות יגדילו את הרווח והשקעות יקטינו אותו. לקבוצה זו יוכנסו כל הכרטיסים שיש להם זיקה לבעלים, דהיינו שבאמצעותם יש משיכת כספים או השקעת כספים.

 

שינוי הפרמטרים לאופן החישוב יעשה על ידי קליק על שורת הקופה, והקשה על F7 עד שיופיע הכיתוב הרצוי.

 

ניתן גם להנפיק את הדוח בפירוט המטבעות בתוך הקופות על ידי סימון V בתיבה שמשמאל לתאריך.

 

 

דוח רווח לפי גידול

מבנה הדוח:

  1. רשימה של יתרות כרטיסים, קופות ובנקים (ומטבעות, אם נתבקש פירוט), שאינם משתתפים ביצור רווח כאשר היתרה מחושבת לפי שער יציג ליום סוף תקופת הדוח.
  2. סה"כ לקופות, כרטיסים  ובנקים אלה.
  3. רשימת הפרשי יתרות של כרטיסים קופות ובנקים (ומטבעות, אם נתבקש פירוט), המשתתפים בייצור רווח, של יתרות יום סוף תקופת הדוח, לפי שער יציג של יום זה פחות יתרות יום קודם לתחילת הדיווח לפי שער יציג של יום זה.
  4. סה"כ הפרשי יתרות.
  5. רשימת תנועות של השקעות (סכומים במינוס) ומשיכות בעלים (סכומים חיוביים), כל תנועה מחושבת לפי שער יציג של מועד ביצועה אם נעשתה במט"ח.
  6. סה"כ יתרת השקעות/משיכות.
  7. סעיף 4 + סעיף 6 יחד הם מהווים רווח/הפסד.