דוח שערים

דוח שערים יציג וידפיס את שערי המטבעות לפי דרישה ליום מבוקש. ניתן לבקש את הדוח לפי השערים שנקבעו ביום מסויים, או לפי השערים שהיו בתוקף ביום מסויים, אף אם נקבעו ביום אחר (ברירת המחדל).

בסיום הקשת התאריך, וסוג הנתונים המבוקשים F9 יבצע חיפוש הנתונים.

בדוח לא יודפסו מטבעות שאין בהן שער יציג, יש להקפיד על קליטת שער יציג לכל המטבעות.

בדוח יופיעו כל השערים למטבעות, יציג, מזומן קניה ומכירה, שיקים קניה ומכירה והמחאות נוסעים קניה ומכירה. אך לא יופיעו שערים שנקבעו לפני למעלה מ-90 יום ולא עודכנו מאז.

המטבעות יודפסו בשער האחרון הידוע, שאינו בהכרח שער אותו יום, אך, זהו השער שהשתמשו בו ביום המבוקש.

 לנוחיותכם נוסף בדוח גם קוד המטבע בתוכנה  - 2 תווים בד"כ ספרות.

דוח שערים

F8 – ידפיס את הדוח ו- ESC – יצא ממנו.