דוח מקורות רווח

דוח זה  מסכם את הפעילות בכל מטבע לתקופה מבוקשת, כניסות לבד, יציאות לבד, כולל חישוב ממוצע משוקלל של שערי הפעולות כמו כן הוא מחשב את הרווח עבור כל מטבע בנפרד, ו"מנצל" את החישוב להפיק דוח רווח כולל לקופות העבודה, בדומה לדוח מחזור עלות ורווח, אך בשונה ממנו הוא מכיל מקורות רווח או הפסד שאינם כלולים בדוח מחזור עלות רווח.

הדוח מפרק את המחזור, העלות והרווח לפי מקורותיהם: לקוחות פרטיים, חלפנים אחרים, ובנקים.דוח מקורות רווח

שיטת ההפקה של הדוח זהה לדוח מחזור עלות ורווח, אבל יש אפשרות להוסיף 'העברות' כמקור רווח.

דוח מקורות רווח - הזמנה

אופן הזמנת הדוח:

רישום טווח תאריכים נדרש.

רמת פירוט: יומית (ברירת המחדל) או חודשית או שנתית – פירושה של בחירה זו היא באיזו רמת סיכום יראה הדוח, לכל יום לכל חודש או לכל השנה.

ניתן לראות כל עיסקה בנפרד על ידי סימון סעיף זה.

אפשר להפיק את דוח מקורות הרווח  לסניף אחד או לכל הסניפים באמצעות בחירת סניפים.

בדוח זה יש אפשרות להחריג מטבעות – להפיק אותו רק לגבי מטבעות מסוימים לפי בחירה במסך.  בסעיף כל המטבעות הסר את ה-V ובחר מטבעות רצויים.

אפשר לכלול העברות כספים בדוח על ידי סימון V בתיבה "לכלול העברות"  

לאחר שהקשנו את כל המשתנים לדוח כרצוננו, יש להקיש F9 לביצוע הדוח.

F8 יאפשר הדפסתו.   למקשים F7 ו- F6 – אין משמעות פרט לשינוי הבחירה למעלה (סניף וקופה).

ESC  - יגרום ליציאה מחלון הדוח.

מבנה הדוח:

בטור הימני ביותר יופיע מקור הרווח: פרטי/סוחר/בנק

לכל מטבע/מקור רווח יוצגו עד שלוש שורות האחת עבור סה"כ הרכישות לטווח התאריכים המבוקש והשניה עבור סה"כ המכירות לטווח התאריכים ושורה נוספת של סה"כ המחזור, קניה + מכירה.

בטור הראשון יופיע תאריך או חודש ושנה או שנה (בהתאם לאופן ההזמנה – יומי, חודשי או שנתי בהתאמה).

בטור הבא יופיע שם המטבע, ובטור שלאחריו מהות הפעולה: רכישה מכירה או סך הכל.

אח"כ הטור סכום במט"ח, ואחריו עלות בשקלים המוצגת במחירי הרכישה/מכירה (התשלום בפועל!), השער המשוקלל הוא תוצאה של סיכום שערים השונים לכל קניה ומכירה.

בשני הטורים האחרונים ישנו חישוב ערך המטבע לפי השער היציג, (או שער האמצע,) וחישוב הרווח בהשוואה ליציג. (עלות פחות שער יציג).

בשורת סיכום המטבע- בטור הסכום במט"ח סיכום של הרכישות והמכירות (=מחזור) אותו מחזור מוצג בשקלים, בשערים הריאליים, שער משוקלל של המכירות והרכישות (=הערך הריאלי של המחזור,) וסה"כ רווח  מול היציג.

הדוח מסוכם מטבע הדברים רק בשקלים. סה"כ מטבעות יוצאים (מכירות), נכנסים (רכישות), סה"כ מחזור, רכישות ומכירות וסה"כ רווח מול היציג  לכל מקור רווח בנפרד.

בסוף הדוח יש שורת סיכום לכל מקורות הרווח.