דוח שערים

דוח שערים יציג וידפיס את שערי המטבעות לפי דרישה ליום מבוקש. ניתן לבקש את הדוח לפי השערים שנקבעו ביום מסויים, או לפי השערים שהיו בתוקף ביום מסויים, אף אם נקבעו ביום אחר (ברירת המחדל). 

ניתן לקבוע אלו אמצעי תשלום יופיעו בדוח (יציג ומזומן יופיעו תמיד), על ידי הקלקה על גבי אמצעי התשלום הרצויים.

כמו כן ניתן לקבוע אם יופיעו עדכונים שגילם מעבר ל-180 יום (שער שנקבע לפני למעלה מ-180 יום) וכן טבלה להחרגת שערים לפי מטבע של לפני תאריך שמצויין - ברירת  מחדל - לא לבצע החרגה כלל.

בסיום הקשת התאריך, ושאר הנתונים המבוקשים F9 יבצע חיפוש הנתונים.

בדוח לא יודפסו מטבעות שאין בהן שער יציג, יש להקפיד על קליטת שער יציג לכל המטבעות.

בדוח יופיעו כל השערים למטבעות, יציג, מזומן קניה ומכירה, שיקים קניה ומכירה והמחאות נוסעים קניה ומכירה. אך לא יופיעו שערים שנקבעו לפני למעלה מ-90 יום ולא עודכנו מאז.

דוח שערים

המטבעות יודפסו בשער האחרון הידוע, שאינו בהכרח שער אותו יום, אך, זהו השער שהשתמשו בו ביום המבוקש.

 לנוחיותכם נוסף בדוח גם קוד המטבע בתוכנה  - 2 תווים בד"כ ספרות.

F8 – ידפיס את הדוח ו- ESC – יצא ממנו.