שערי ריבית לתשלומים

תכנית זו מיצרת טבלה של אחוזי ריבית.

השימוש באחוזי ריבית אפשרי לשתי מטרות:

א.     נכיון שיקים

ב.      חישוב עמלה נוספת לכרטיסי אשראי.

שערי ריביתבכניסה לתוכנית תופיע טבלה כדלקמן - ריבית לנכיון:

 

שני שדות לקליטת אחוזי ריבית (קבועה ושנתית) לחישוב הריבית עבור שיקים שמנכים.

הראשון (קבועה) יחושב עבור כל שיק שיוכנס לתוכנה.

השני שנתי החישוב יעשה על ידי חילוק הריבית בימי השנה (356), והכפלת התוצאה במספר הימים מיום החישוב ליום פרעון השיק, ובתוספת לריבית הקבועה.

 

טבלת תשלומים וריבית לכרטיסי אשראי:

מספר תשלומים מספר התשלומים שהתבקש.

 

אחוז תוספת  האחוז הנגבה המתווסף לסכום שחושב.

 

הריבית המוקשת לפי מספר תשלומים, יתווספו לשער המטבע, ושיעורם יוצג על המסך ובתדפיס הלקוח,

במקרה של שימוש בכרטיסי אשראי להמרות (של ישראלים) דהיינו שקל נכנס, לפי מספר התשלומים שהוקש.

חברות האשראי מתירות  - מאחר שזו העברת כספים ולא מוצרים  - לגלגל את האחוז שהן גובות על הלקוח.

שימוש בשדות אלה נעשה על ידי תוכנית ההמרה כאשר מכניסים בסוג מטבע, כרטיס אשראי, ורק אם הותקנה תוכנת גישה למס"ב באמצעות התוכנה.

 

הוספת רשומה, אפשרית לאחר סיום שורה.

 

אין צורך לשמור על סדר במספר התשלומים, הכנסת רשומה בסוף הקובץ תסדר אותה במקום הטבעי שלה.

 

ביטול שורה – קליק עליה ו- F3.

שמירה וסיום – F10

יציאה ללא שמירה ESC