שרות לתוכנת המרה ChangeMat

 

ענבל חברה לעיבוד נתונים בע"מ (להלן ענבל) תתמוך בתוכנת ההמרה ChangeMat לפי התנאים כדלהלן:

  1. בכל מקרה של תקלה בפעילות התוכנה, אם נובעת מהתוכנה עצמה, משגיאת משתמש, ציוד לקוי או הפסקת חשמל, מתחייבת ענבל להחזיר את התוכנה למצב תפעולי, כאשר הנתונים קרובים עד כמה שאפשר לרגע קרות התקלה, בתנאי שכל הכללים להפעלה שוטפת של התוכנה מולאו כמפורט להלן בסעיף 4.
  2. אם לא מולא תנאי אחד או יותר מהתנאים להפעלה שוטפת של התוכנה, תשתדל ענבל להחזיר את התוכנה למצב תפעולי, כאשר הנתונים יהיו הזמינים ביותר להחזרה, לפי שיקול דעת של עובדי ענבל.
  3. תיקון לפי סעיף 2 עשוי להיות מחויב בתשלום נוסף לדמי השירות (סעיפים 6-7) בהתאם לשעות העבודה בפועל (סעיף 8).
  4. כללי הפעלה שוטפת:

א.       מחשבי העבודה והשרת ברשת יהיו מוגנים על ידי מערכת אל פסק של 15 דקות לפחות.

ב.       במקרה של הפסקת חשמל יש לצאת מידית מהתוכנה באופן מסודר (בגיבוי האל פסק) לכבות את המחשב ולא להדליקו עד שיחודש זרם החשמל באופן קבוע.

ג.        יערך גיבוי יומי לפחות של נתונים, באמצעות תוכנת גיבוי חיצונית לתוכנה או באמצעות סעיף הגיבוי בתוכנה, כך שישמרו לפחות 3 דורות של גיבוי.

ד.       אין לעבוד כלל במחשב החשוד כלא תקין, עד לבדיקת התקלה ותיקונה.

ה.       אין לכבות מחשב מבלי לצאת באופן מסודר מהתוכנה, אלא לפי הנחיה מעובד ענבל.

ו.        במקרה של תקלת תוכנה (ריבוע אדום ובקשה מהמשתמש לרשום מהות התקלה), יש לרשום מהות התקלה כמבוקש ולבקש הנחיות עובד ענבל.

ז.        למחשב, או קבוצה של מחשבים ברשת יהיה חיבור לאינטרנט ותוכנת תקשורת (Teamviewer) כך שלענבל תהיה האפשרות להתחבר אליו, על המפעיל לוודא את תקינות קו האינטרנט. Teamviewer מסופק על ידי ענבל בהתקנה הראשונה של תוכנה חדשה.

  1. נוהל הזמנת תיקון וביצועו כדלהלן:

א.      הודעה טלפונית מיד עם קרות התקלה לטלפון מספר 0522-531661 או 02-5346548. במקרה של תקלה הנובעת מציוד, יתבקש המשתמש לתקן את התקלה לפני טיפול של ענבל.  התקלה תטופל טלפונית ע"י יעוץ והנחיות, ואם טיפול טלפוני לא יועיל, על ידי גישה ישירה למחשב בו אירעה תקלה, על ידי תוכנת התקשורת.

ב.      לא תוקנה התקלה עד לשעות אחה"צ של אותו יום מסיבה כל שהיא, ישלח פקס למספר 02-5333497, עם פירוט התקלה ואופן התקשורת למחשב שימתין בתוכנת התקשורת (עבור TeamViewer ישלח ID ואם צריך גם סיסמא - password). ענבל תעשה כל מאמץ לתקן את התקלה בשעות הלילה.

ג.       לעתים, לאחר בדיקה יתברר כי אין אפשרות לתקן את הליקוי עד שגורם הליקוי יוסר, לאחר מכן, יתבקש המשתמש לשחזר את הנתונים מגיבוי, במידת הידע של עובד ענבל, (לגבי תוכניות גיבוי שאינן של ענבל) יוגש סיוע לחזרה מקובצי הגיבוי.

  1. תמורת השירותים הנ"ל לשנה - תגבה ענבל סך שקלי של 1500 ש"ח הכולל מע"מ, בתשלום אחד מראש לכל יחידת מחשב המתפעלת בתוכנה. שרתי רשת אינם מחשב נוסף לצורך כך. ברשתות תהיה גביה נוספת של 150 ש"ח עבור תחנות עבודה מעבר לראשונה.
  2. סניפים או קופות הפעילים מעל ל- 10 שעות ביממה, ישלמו 8% יותר לכל שעת עבודה נוספת ביממה.
  3. טיפול לפי שעות - לקוח שאינו בשירות, או לקוח שבשירות שהגורם לטיפול בו נבע מאי קיום כללי ההפעלה השוטפת (סעיף 4), יקבל טיפול של תיקוני ליקויים תמורת 120$ לשעת עבודה (או חלק ממנה) בתקשורת או 150$ לשעת עבודה במקום העסק, אם צריך, כולל תשלום עבור זמני נסיעות.
  4. הצטרפות לשירות של מי שלא היה בשרות - לקוח המבקש להצטרף לשירות, לאחר שלא היה בשירות, ישלם את כל דמי השירות מיום שנסתיימה תקופת השירות הקודמת  ועד שהצטרף לשירות. אם שילם סכומים כל שהם לפי סעיף 8 לעיל, יקבל זיכוי של 30% מהסכומים ששולמו עבור תיקוני ליקויים, בתנאי שכללי הפעלה שוטפת קוימו לאורך התקופה.
  5. כאמור לעיל ובנוסף לו שירות ענבל כולל:

א.     טיפול בתקלות כמתואר בסעף 1 לעיל.

ב.      עזרה ויעוץ בשימוש בתוכנה.

ג.       עדכון שוטף של גרסאות תוכנה ללא תמורה נוספת.