המרות והעברות בקופת עבודה

כאמור קטע תוכנית זה מטפל בהמרות כספים, העברת כספים עבור לקוחות לגורמים אחרים ופריטת מטבעות.

המרות קופה

לנוחיות המשתמש, מאחר שרוב ההמרות במזומן ופחות מ-25000 ש"ח מתבצעות מול לקוח אנונימי – המערכת נכנסת ישר למטבע נכנס ולא ללקוחות הנמצאים ראשונים בטופס ההמרה. 

מטבעות נכנסים ויוצאים - רב מטבעיות ורב קופות ורב משימות.

במסך זה ניתן לקלוט מספר רב של מטבעות להמרה בודדת לאותו לקוח. הן בצד הכניסות והן בצד היציאות והן בשני הצדדים כאחד. כמו כן ניתן לשייך כל כניסה ויציאה לקופה אחרת.

המעבר בין השורות יתבצע בהקשת 'חץ למעלה' או 'חץ למטה' כאשר המעבר בין הצדדים יתבצע בעזרת F11 או בעזרת הקלקה של העכבר.  התוכנה לא תאפשר רישום של יותר ממטבע אחד ללא סכום בכל צד. 

ברירת המחדל (אם לא יוקש ערך אחר לשדה)  של כל שדות הקופה היא קופת העבודה שהוקשה או אושרה בכניסה לתוכנות המרות.

ברירת המחדל (אם לא יוקש ערך אחר לשדה) של שדות האסמכתא היא 0.

על הקופאי לקבל או לתת עודף לפי הרשום על המסך בסעיף שקל ישראלי שחושב – ציון שהסכום הוא עודף על ידי הצבע הירוק.

שובר ההנפקה שיודפס יכלול את כל המטבעות המשתתפים, שורה למטבע, בציון שער ההמרה לכל מטבע ומטבע, שקל ישראלי בשער המרה 1.00.

 

אופן התפעול (ע"י ברירת מחדל):

יש חובה למלא -  לפחות: מטבע זר (נכנס או יוצא), סוג מטבע (אמצעי תשלום - ברירת המחדל אם לא הוקש: מזומן) סכום (נכנס או יוצא)  ולהקיש F8.

ברירות המחדל תקבענה את שאר הנתונים לפי הפירוט הבא - מטבע נגדי - שקל  סוג מטבע נגדי - מזומן (1)  סכום במטבע הנגדי - לפי חישוב. שער המרה - יקבע על ידי התוכנה כפי שהוקש בסעיף: שערים, אך ניתן לשינוי על המסך.

בכל מקרה של צורך בנתונים שונים מהנ"ל יש להקישם לפני הקשת 8F. ניתן לתקנם גם לאחר הקשת F8, אך יש צורך להקיש שוב F8 לחישוב סופי.

אופן התפעול ללא ברירות מחדל:

1. חלק ימני - מטבע נכנס

1.1. מטבע - לפי קוד מספרי (0=שקל 01=דולר, וכן הלאה)

או בחירת מטבע ע"י F2 שמגיעים למטבע הנחוץ ואז להקליק עליו בעכבר.

או ע"י הקשת קוד ISO של המטבע (שלוש אותיות לועזיות- USD לדולר אמריקאי, ERU לאירו אירופאי וכו',

או ע"י הקשת שם המטבע. דולר אמריקאי לדוגמא.

    לאחר הקשת קוד מטבע - ניתן לצפות בשערי המטבע על ידי הקשת F3, ולבדוק את יתרות המטבע בקופת עבודה על ידי F6

1.2 סוג המטבע (אמצעי תשלום) - קוד מספרי (1=מזומן, 2=שיקים, 3=המחאות נוסעים - קניה וכו')

או בחירת הקוד ע"י F2, והקלקה על הקוד הרצוי.

אם הוקש 2 – שיק,  6 – העברה בנקאית או 9 - העברה בנקאית חו"ל – יעלה חלון של קליטת שיק או העברה בנקאית.

חובה להקיש את הפרטים בשורה הראשונה, שאר השורות (פרטים נוספים) מתחייבים כאשר הסכום בעיסקה כולה או במשך יום עבור אותו לקוח הם 50000 ₪ ויותר.

אם קיים קורא מגנטי לשיקים, יש להפעילו כשהסמן נמצא בשדה מספר חשבון. פעולה תקינה של הקורא תמלא את השדות.

1.3 סכום - סכום המטבע הנכנס אם יוקש גם סכום במטבע היוצא תחושב היתרה (אם ישנה) בין המטבעות כעודף בשקלים. בעזרת F1 ניתן לקלוט סכום בפירוט שטרות ומעות.

1.4  שער השער יופיע בשדה לאחר הקשת קוד/שם המטבע והסוג. אפשר לשנות אותו לצורך הטבת או הרעת שער.

בכל מקרה התוכנה תעצור את המשתמש אם השער יגיע למעבר לשער יציג או שער האמצע ותקבע עבורו את השער היציג כשער שנקבע.

אם נדרש שינוי שער מעל היציג (בקניה) או מתחת ליציג (במכירה), אפשר להקיש על תיבת הסימון שלמטה מימין: "מותר לחרוג משער יציג"

כמו כן ניתן לשלוט במספר הספרות שמעבר לנקודה העשרונית בשער היציג בעזרת תיבת הסימון למטה משמאל. ברירת המחדל היא 4 ספרות אחרי הנקודה וניתן לכוון ל-2 או  3 ספרות אחרי הנקודה.

1.5 קופה – שדה זה מאפשר קליטת כספים שהופקדו או הועברו ישירות לחשבון הבנק, או לכרטיס מעבר כל שהוא, ברירת המחדל היא קופת העבודה שנבחרה בכניסה לתוכנה.

שינוי שדה הקופה זה לא יחייב בכסף הנכנס את קופת העבודה, אלא ישירות את הבנק או כרטיס המעבר.

1.6  אסמכתא - בה אפשר לרשום את מספר ההפקדה/העברה (אופציונאלי).

רצוי לרשום מספרי שטרות בערכים גבוהים, והם יופיעו בשובר ההמרה. הרישום מתייחס לשורה ולצד (כניסה יציאה) בו נמצאים.  רשום שטרות נכנסים F5

2. חלק שמאלי - מטבע יוצא

2.1 מטבע           - כמו בסעיף 1.1

  לאחר הקשת קוד מטבע - ניתן לצפות בשערי המטבע על ידי הקשת F3, ולבדוק את יתרות המטבע בקופת עבודה על ידי F6

2.2. סוג המטבע - כמו בסעיף 1.2 בשינויים הבאים: שיק יוצא הוא שיק עצמי בד"כ מקופת הבנק- ונתוניו מתמלאים אוטומטית מנתוני הבנק שבמערכת, וכן ניתן להשתמש גם בקוד אמצעי תשלום 8 – זה יעלה טבלה שבה אפשר לבחור שיק מצד ג' הנמצא בקופה כדי להוציאו ללקוח כתשלום. אופן השימוש בטבלה הקש כאן.

2.3. סכום - סכום המטבע היוצא אם הוקש סכום במטבע נכנס והחישוב יעלה כי יש שארית היא תופיע כ- עודף בשקלים: שורה נוספת, בצבע ירוק שפירושו תן או קח סכום נוסף מן הלקוח. בעזרת F1 ניתן לקלוט סכום בפירוט שטרות ומעות.

2.4  שער השער יופיע בשדה לאחר הקשת קוד/שם המטבע. אפשר לשנות אותו לצורך הטבת או הרעת שער.

בכל מקרה התוכנה תעצור את המשתמש אם השער יגיע למעבר לשער יציג או שער האמצע ותקבע עבורו את השער היציג כשער שנקבע תוך הודעה בולטת על המסך.

אם נדרש שינוי שער מעל היציג (בקניה) או מתחת ליציג (במכירה), אפשר להקיש על תיבת הסימון שלמטה מימין: "מותר לחרוג משער יציג"

כמו כן ניתן לשלוט במספר הספרות שמעבר לנקודה העשרונית בשער היציג בעזרת תיבת הסימון למטה משמאל. ברירת המחדל היא 4 ספרות אחרי הנקודה וניתן לכוון ל-2 או 3 ספרות אחרי הנקודה.

1.5 קופה – שדה זה מאפשר קליטת כספים שהופקדו או הועברו ישירות לחשבון הבנק, או לכרטיס מעבר כל שהוא, ברירת המחדל היא קופת העבודה שנבחרה בכניסה לתוכנה.

שינוי שדה הקופה זה לא יחייב בכסף הנכנס את קופת העבודה, אלא ישירות את הבנק או כרטיס המעבר.

1.6  אסמכתא - בה אפשר לרשום את מספר ההפקדה/העברה (אופציונאלי).

2.6 עודף בשקלים יופיע בשורה נפרדת מסומנת בירוק - בעת מכירת מטבע זר או המרה ממטבע זר אחד למשנהו, עשוי להווצר מצב בו צריך לשלם ללקוח סכום במטבע זר שאינו בשטרות ומטבע הדברים איננו נמצא בידינו. ביטול שורה זו אפשרי על ידי שינוי סכום המטבע היוצא לסכום שאנו יכולים לשלם בשטרות. ככלל התוכנה תחשב עודף לפי גודל השטר הקטן ביותר הידוע והנסחר של המטבעות הנסחרים. שדה זה יקבל ערך של סכום השקלים שעלינו לשלם ללקוח כדי להשלים את הפעולה.  שים לב - ניתן להשלים את הסכום גם כלפי מעלה ולגבות את הסכום השקלי החסר מן הלקוח- במקרה זה יופיע העודף בשורה חדשה מסומנת בירוק בצד הנכנס.

רצוי לרשום מספרי שטרות בערכים גבוהים, והם יופיעו בשובר ההמרה. הרישום מתייחס לשורה ולצד (כניסה יציאה) בו נמצאים.  רשום שטרות יוצאים F4.

לנוחיות המשתמשים הוספנו החל מגרסה 8.0.3 גם שדה פרטים בו ניתן לרשום הערות שיופיעו גם על השובר ללקוח.
הקשת
F8 בשלב זה תבצע חישוב, אם נדרש. בכל מקרה הקשת F8 הכרחית לפני סיום הפעולה. לאחר החישוב ניתן לראות את אופן החישוב (שערי מטבעות) בהקשת נוסחה F12.

המשך: פרטי לקוחות

השלמות להמרות בקופה

המרות בבנק

            העברות כספים עבור לקוחות

            חיפוש שיקים