נכיון שיקים

תוספת התוכנה ל- ChangeMat העוסקת בנכיון שיקים ישראליים, מופעלת מן המסך הראשי של התוכנה על ידי הקשה על "נכיונות".

תפריט זה יפתח ארבע תוכנות, הראשונה – נכיון שיקים - מיועדת לקליטת השיקים לחישוב העמלה(ריבית), הפקת שובר הנכיון, ורישום הפעולה בקופת המערכת.

ניתן לבקש מענבל בע"מ, כי הנכיונות יתנהלו בקופה נפרדת, או בקופת העבודה של משרד ההמרה.

בכניסה לתוכנית 'נכיונות' – אפשר לקבוע שוב לאיזה קופה ירשמו השיקים, אך יש להקפיד כי תהיה זו אותה קופה ממנה נשלם את תמורתם, וכן האפשרות לקבוע את מספר העותקים להדפסה או מניעת הדפסה בעזרת מקשי בחירה (למטה).

תוכניות נוספות בסעיף נכיון שיקים: שיקים להפקדה, סימון ורישום שיק שחזר, ודוחות נכיון שיקים.

במסך הכניסה יש להקיש F9 או ENTER כדי להיכנס לתוכנית ללא שינוי ברירת המחדל של הקופה.

הסמן יעמוד מיד על שדה תאריך חישוב. תאריך החישוב ניתן לשינוי כדי לאפשר לקלוט שיק שתאריכו מאוחר מהיום בתנאי "שיק מזומן", החישוב יעשה אם כן תמיד לפי תאריך החישוב, שברירת המחדל שלו – תאריך היום.

השדה הבא – עמלת פריטה – מאפשר הכנסת סכום קבוע לניכיון זה שיגבה עבור כל שיק בנפרד. דהיינו אם נניח ששיק מזומן נקלט בעמלה של 2%, ובנוסף נקבעה עמלת פריטה של 2 ₪, המחשב יחשב 2 ₪ + 2% כעמלה.

שדות "ריבית ליום"  ו"ריבית לשנה" מוצגים בברירת המחדל שנקראה מטבלה שעודכנה ב"קבצים", "שערי ריבית", אך ניתן לשנות אותם לפעולה בודדת על מסך הנכיון. השינוי יהיה תקף רק לנכיון הנוכחי.

שורות 'מבקש' ו'מקבל' מיועדות לרישום פרטי הלקוח, לפי הנחיות מס הכנסה והרשות לאיסור הלבנת הון, באופן זהה לשימוש שלהם בפרטי לקוחות שב-"המרות". 

עכשיו יבואו שורות השיקים, נקיש קודם את התאריך והסכום.

מומלץ לרשום כל שיק שתאריכו עד יום ביצוע הניכיון, בתאריך ביצוע הניכיון, כדי להקל על הכנסתו לדוח הפקדות.נכיון שיקים

אם קיים קורא מגנטי לשיקים, יש להפעילו כשהסמן נמצא בשדה מספר חשבון. פעולה תקינה של הקורא תמלא את השדות. אחרת יש להקיש את שאר נתוני השיק.   יוקש מספר החשבון, מספר סניף, מספר בנק, ומספר השיק. 

הקורא המגנטי יכניס אוטומטית נתונים אלה.

בסוף השורה ישנה אפשרות לשנות את חישוב העמלה (סכום לכל שיק) חישוב הריבית השנתית והריבית ליום(הקבועה).

החישוב יעשה ע"י הקשת F8.

בחלק העליון של המסך יצברו הנתונים הבאים שהם סיכום כלל השיקים שנקלטו: מספר השיקים, סכום השיקים, עמלת השיקים והסכום לתשלום (סך כל השיקים פחות עמלה).

השורה הבאה תפתח באופן אוטומטי בסיום קליטת שורה. אין הגבלה לכמויות השיקים שיקלטו לאותו נכיון.

בכל מקרה לפני הקשת F9 – סיום הפעולה ושמירתה, יש להקיש F8 – חשב.

ביצוע חישוב (F8 כאמור) יגרום לתוכנה לבדוק כל שיק ושיק: האם הסניף והבנק מופיעים ברשימת סניפי הבנקים? האם אינו מוגבל?

וכן ייבדק אם הפעולה או הפעולות של הלקוח לאותו יום הינן 50000 ₪ או יותר? – שאז יופנה המשתמש למלא פרטים נוספים בעבור כל שיק ושיק, ולא משנה באיזה סכום הוא (גם צילום השיקים נדרש).

ישנה אפשרות לצפות ביתרת השיקים של הלקוח הנמצאים בקופה ולא הופקדו על ידי הקשת F3.

F5 – מחיקת שורה.

F6 – פרטי שיק מורחבים לפי דרישת חוק איסור הלבנת הון (לשיק מעל 50000 ש"ח או עסקה כוללת שלמעלה מ-50000 ש"ח– לכלל השיקים)

F7 - ניקוי כל שדות הקליטה, ופתיחת קליטה חדשה ללא שמירה.

F8  - חשב (את כל השורות בכל פעם מחדש).

F9 – סיום פעולה.

F10, ESC – יציאה מתוכנית.

F11 – מעבר בין חלקי התוכנית השונים.

עם סיום הקליטה הקשת F8 ואחריו F9 – התוכנית תעבור לתהליך התשלום למנכה.

לנוחיות המשתמש הוספנו שורת פרטים שניתן לרשום בה פרטים אשר יופיעו בשובר הנכיון.

אופן חישוב העמלות:  אם יש סכום בסעיף עמלה, הוא ירד מסכום השיק להחזר. מכל שיק, אם הוא לתאריך היום או לתאריך מאוחר תרד הריבית היומית(הקבועה), אם השיק לתאריך מאוחר יתווסף חישוב הריבית השנתית לפי הנוסחה: 'ריבית שנתית' לחלק ל-365 כפול 'מספר הימים עד לפדיון השיק'.

דוגמא לחישוב:

נתקבל שיק של 10000 ₪ לעוד 46 יום. אחוזי העמלות: שנתי 25% אחוז קבוע (יומי) 1%

אופן חישוב העמלה: 25% לחלק ל-365 ימים כפול 46 ימים בתוספת 1% (קבוע) = 4.1506% דהיינו יגבה סכום של 415.10 (לאחר עיגול) כעמלה.

 לאחר החישוב התוכנה תפרק שוב את הסכום לעמלה ולריבית כדי ששיקים שנרשם מאוחריהם התחייבות לפרעון יעמדו בכללי חוק הריבית.

אפשרויות התשלום

ראשית תופיע שאלת אופן התשלום: האם תשלום אחד במזומן. הקשת 'yes' או 'כן' על תשלום אחד במזומן תגרום לסיום הפעולה. השיקים ירשמו במערכת, והתשלום ללקוח ירשם כמזומן מתוך קופת העבודה של הניכויים.

הקשת 'no' או 'לא' -  תגרום לאפשרויות נוספות לתשלום – בשיק, בשיק צד ג', העברה בנקאית, העברה לכרטיס  ובמזומן, או פיצול נכיוןבשילוב של כל אלה.

על המסך המשתמש יבחר באפשרות שהוא רוצה לטפל בה: מזומן, שיק עצמי או שיק צד ג'. המשתמש רשאי לשנות את הסכום למעט בשיק צד ג', כדי להודיע לתוכנית שיש עוד אמצעי תשלום בהם בוצע הניכיון.

בשיק צד ג' יוצגו שיקים על המסך והמשתמש יבחר את השיק או השיקים הרצויים.  אם סכום השיקים צד ג' קטן מסכום שצריך לתת ללקוח תפתח שורה נוספת להמשך, וברירת המחדל לסכום שנותר תהיה מזומן.

בשיק עצמי, תפתח תיבה לרישום מספר השיק ותועלה ברירת המחדל של הבנק של המשתמש, אותה אפשר לשנות לפי רשימת בנקים שתופיע. אפשר כמובן לשנות את סכום השיק. אם נעשה כך, תפתח שורה להמשך ההחזר באמצעי תשלום אחר.

ניתן לקלוט שורות רבות (הרבה שיקים והעברות) ולציין תאריכי תשלום שונים לכל שיק ושיק, כמו כן אפשר לשנות שורה מהתשלומים למזומן.

סיום פיצול התשלום יתבצע כאשר כל הסכומים בכל השורות יסתכמו בסך התשלום עבור הנכיון.  ורק אם הסיכום של הפיצול/תשלום זהה לסכום שישולם עבור השיקים התוכנית תאפשר ביצוע ב- F10, ברירת המחדל לסכום שנותר תהיה מזומן.

עתה, ניגשת התוכנית לרשום את הפעולה כולל כל מרכיביה ובסיום הרישום יונפק שובר נכיון שיקים.

שובר נכיון השיקים יכול להכיל בחלקו התחתון חשבונית או להמנע מהדפסת חשבונית (וחישוב המע"מ), לפי הצורך – יש להנחות את ענבל בע"מ להכין את השובר לפי הדרישה.