גרסת מדריך inballogo ChangeMat      

תוכן העניינים למדריך למשתמש                                                         חדש בגרסה 8.1   

הקש על שורה רצויה כדי לעיין בנושא מבוקש.                                    

מבוא                   הוראות והנחיות כללית                  מסך הפתיחה                     שאלות ותשובות נפוצות

 

קבצים

טיפול בטבלאות המערכת

כרטיסים ובנקים           

פתיחה שינוי או ביטול במקרים מסוימים של כרטיסי חשבון של המערכת, או חשבון בנק

הקמת חשבון בנק

הקמת חשבונות בנקים של העסק, המשמשים להפקדה, רישום העברות ושיקים

שערים לפי בנק ישראל

קליטת שערי בנק ישראל (היציגים) וקביעת מרווח באחוזים לשערי קניה ומכירה.

שערים

עדכון טבלת שערי המטבעות הזרים לפי יום ואמצעי תשלום.

שערים משתנים

האפשרות להגדיר שערים שונים לאותו מטבע ואמצעי תשלום לפי גודל הסכום הנרכש/נמכר.

קופאים

ניהול ורישום קופאי המערכת.

לקוחות ctrl+k     

הכנסת נתונים חיוניים לפי חוק ולפי הצורך על לקוחות המערכת.

        הכר את הלקוח

  טופס הכר את הלקוח, עבור לקוחות קבועים

        איש ציבור זר

  טופס איש ציבור זר שיש למלא עבור לקוחות זרים שהם גם אנשי ציבור.

חשבונות להנהלת חשבונות

מספרי כרטיסים במערכת חשבונאית לצורך העברת נתונים אליה.

שערי ריבית לתשלומים

הגדרת שערי ריבית לכרטיסי אשראי ולנכיון שיקים.

שערים רציפים

הצגת שערים רציפים של המסחר הבין-בנקאי

יציאה

מהמערכת, לצורך סגירת התוכנית או החלפת קופאי

פעולות       

סעיף זה הוא ליבה של המערכת להמרת מט"ח ולניהול הכספי

המרות

ביצוע פעולות המרה של מט"ח, כמו גם העברה של כספים מול לקוח, תוך המרה או בלעדיה והנפקת שובר המרת כספים.

העברות

העברה רגילה

העברה טכנית של סכומים בין חשבונות (קופות,כרטיסים,בנקים).

משלוח העברה מאובטחת

משלוח כסף לקופה/סניף אחר עם קבלת אישור שנתקבל.

 

קבלת העברה מאובטחת

אישור קבלת כסף מקופה/סניף אחר

דוח העברה מאובטחת

רשימת העברות מאובטחות שקבלתן לא אושרה על ידי המקבל

הצגת/ביטול פעולה

הצגת פעולה בודדת על כל מרכיביה, ביטולה, שינוי נתונים מוגבל בה והדפסתה.

הנפקת קבלה

רישום כספים הנכנסים לקופות במערכת שאינם המרה, ברגע רישומם והנפקת קבלה.

מסירת אמצעים

החזרת פיקדון ללקוח, או קבלת כסף עבור שיק שחזר והחזרת השיק ללקוח

איפוס קופה

העברת כל הסכומים לקופה ראשית (כספת מרכזית, או משיכת כל הכספים כל יום).

קליטת המחאות נוסעים

טופס הצהרה

ניהול כולל של המחאות נוסעים למכירה.

הדפסת טופס הצהרה ריק.

ניכיונות 

סעיף זה אינו נמצא בתפריט אם לא נרכש. הוא מיועד לחלפנים העוסקים בנושא.

נכיון שיקים

קבלת שיקים מלקוח, חישוב התמורה עבורם, רישום הפעולה והנפקת שובר נכיון שיקים.

שיקים להפקדה

בחירה וסימון של השיקים המופקדים, הכנת קובץ לבנק, הדפסת ההפקדה, ורישומה.

סימון ורישום שיק שחזר

רישום שיקים חוזרים והעברתם מהבנק לכרטיס שיקים חוזרים.

דוחות>

דוח שיקים מלקוח

קבלת מידע מפורט על שיקים שנתקבלו מלקוח בודד.

 

דוח ביצוע נכיון שיקים

דוח לתקופה מוגדרת על ידי המשתמש על השיקים שנוכו והעמלות שניגבו מהם.

דוחות

דוחות המערכת:

קופות ותנועות >

קופה (שוטף או ליום)

יתרות המטבעות השונים לקופה מבוקשת לרגע נתון, או לפי תאריך מסויים

 

תנועות לקופה

תנועות הקופה במספר מיונים סיכומים וחיתוכים לתקופה מבוקשת על ידי המשתמש.

 

תנועות שוטפות

פעולות המערכת באופן שוטף לתקופה מבוקשת או ממספר פעולה למספר פעולה.

 

כל הקופות

יתרות כל קופות המערכת (כולל כרטיסים ובנקים) לתאריך שוטף או מבוקש.

 

תנועות שוטפות לקופה

כמו דוח תנועות שוטפות אבל רק לקופה מבוקשת.

מחזור עלות רווח >

דוח מקורות רווח

דוח זה מאפשר לצפות ברווח לפי מקורותיו השונים – מסחר עם פרטיים, עם סוחרים אחרים ועם בנקים, אפשר גם להוסיף העברות לדוח זה.

 

מחזור/עלות/רווח

לתקופה מבוקשת ברמות סיכום שונות לפי שערי מטבע או שקלול שערי הפעילות.

 

רווח לפי גידול קופות

דוח רווח מחושב על כל קופות העסק מתאריך מבוקש עד תאריך מבוקש.

 

מחזור לפי קופאי

דוח מחזור – כמו מחזור/עלות/רווח - לפי קופאי לתקופה מבוקשת.

לקוחות שערים וקופות >

לקוחות

רשימת לקוחות עם האפשרות לבחור נתונים להדפסה/הצגה מהרשימה

 

תנועות ללקוח

תנועות המרה/נכיון שיקים שבוצעו מול לקוח בודד לפי תאריכים מבוקשים.

 

שערים

רשימת שערי מטבע חוץ לפי תאריך.

 

רשימת קופות

רשימת כל קופות המערכת כולל כרטיסים ובנקים.

בקרה >  

בקרת איזון

בדיקת איזון של המערכת כניסות=יציאות וההפרש ביניהן.

 

תנועות מבוטלות

רשימת תנועות שבוטלו על ידי המשתמש, מתאריך עד תאריך.

 

יתרות קופות וכרטיסים

דוח יתרות קופות וכרטיסים מפורט לפי מטבע

 

תנועות חריגות

דוח על המרות שנעשו לא לפי השער הרשום בעת ביצוען.

 

תנועות לא מאוזנות

איתור פעולות שסכום מחושב (מטבע כפול שער) בכניסה אינו זהה לסכום מחושב ביציאה.

דיווחים

 

 

יצירת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון

מייצר קבצי דיווח  למשלוח לרשות לאיסור הלבנת הון, לפי התקנות.

תמצית דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון

דיווח עד מרץ ועד בכלל

תמצית הדיווח שבתכנית קודמת – לצורך בקרת המשתמש על מה שנשלח

 

יצירת דיווח ותמצית דיווח לחודשים שלפני אפריל 2015.

מבט

תוכניות המציגות את קבצי ההמרה והניכיון ומאפשרות שליפה שלהם לקובץ EXCL

מבט עוקב

הצגת הפעולות האחרונות של המערכת, ועדכון שוטף שלהם אם מתווספות פעולות (בהשהיה של דקה בערך) 

מבט לפי תאריך

הצגת קטע פעולות לפי טווח תאריכים מבוקש

שאילתא

אפשרות לזהות פעולה לפי טווח תאריכים, קופות, טווח סכומים, לפי מטבע, וכיוצ"ב

איתור פעולה

איתור פעולות לפי מספרי שטרות פרטי שיק או פרטי העברה

איתור פעולה לפי שטר

הקשת מספר שטר תזהה אם הוקש בעבר במערכת ותציג את הפעולה/ות שמספר זה שייך אליהן.

איתור פעולה לפי שיק

איתור הפעולה או הפעולות ששיק או שיקים שייך אליהן.

איתור פעולה לפי העברה

איתור פעולה לפי פרטי העברה.

ניהול

כלי ניהול של המשתמש לצורך עדכון פרטים בסיסיים

נתוני משתמש

מלאי מותר

עדכון נתונים של המשתמש ביחס לשם העסק, מספרו ברשם נותני שרותי מטבע, מענו, ואפשרויות שונות של עבודה

ניהול מלאי הכספים בקופות והתראות על חריגות ממלאי מותר.

מדפסת דוחות

כיוון מדפסת עבור דוחות המערכת

מדפסת שוברים

רענון אינדקסים

כיוון מדפסת עבור שוברי המערכת

רענון אינדקסים של  טבלאות המערכת

תקשורת

קשר עם מכשירים חיצוניים או משלוח נתונים לתוכנות חיצוניות

יצוא להנה'ח

יצוא פעולות המערכת למערכות הנה"חש, מחייב הכנסת חש'המערכת הזרה בפרק: 'חשבונות להנה"ח' שב'קבצים'.sales@idp.co.il

העברת קבצים במבנה אחיד

אפשרות לייצר קובץ במבנה אחיד לפי דרישת מס הכנסה.

עיצוב לוח שערים

עיצוב לוח שערים לתצוגה של שערי קניה ומכירה של מטבעות זרים.

גיבוי  

 

גיבוי

העתקת הנתונים למקור חיצוני, או פנימי לצורך שמירה שלהם.

חלונות

 

אנכי

תצוגה אנכית של חלונות פתוחים– חלונות פתוחים יוצגו זה לצד זה.

אופקי

תצוגה אופקית של חלונות פתוחים - חלונות פתוחים יוצגו אחד מעל השני.

אריחים

תצוגה של כל החלונות הפתוחים אחד על השני במדרג המאפשר גישה לכל אחד.

[חלונות]....

הצגה של כל החלונות הפתוחים – רק אם פתוחים - הקלקה על חלון עוברת אליו.

אודות                  

תיאור המערכת, מדריך למשתמש ונתוני המחשב

קריאת שרות

בקשה לשירות המפעילה את TeamViewer ללא משלוח דואר אלקטרוני – עבר לתפריט ראשי לאחר אודות.